kontakt

 

....

Príklady riešenia spalinových ciest

Príklady riešenia spalinových ciest

 

 Spotrebič s nasávaním vzduchu pre spaľovanie mimo priestoru inštalácie, združený odvod spalín a prívod vzduchu cez plastovú komínovú  vložku . Varianta pre prípady, kedy nemožno odvod spalín viesť vnútri budovy. 

Odvod spalín a prívod vzduchu pre spaľovanie vedený povodným komínom. Obsahuje jontrolný T-kus, komínový cylinder , vystreďovacie matice a patkové koleno . 

 

Spotrebič so spaľovaním závislým od vzduchu v miestnosti. Odskočenie komína je riešené ohybno "flexi" rúrou .

 


 

Združený odvod spalín vedený interiérom so strešnou prechodkou. Spotrebič so spaľovaním nezávisle na vzduchu v miestnosti. Kotol možno umiestniť prakticky kdekoľvej v budove. 

 

 

 


 

 

Najčastejšie riešnie pri rekonštrukciách a výmene povodného kotla je použitie oddeleného prívodu vzduchu a odvodu spalín . Nie je nutné používať súosé rúry. S požitím komínovej rozdvojky sa nasávacia hlavica umiestni na obvodovú stenu. 


 zákázaný variant odkúrenia plynového spotrebiča cez fasádu

 

 

 

Nevhodný spôsob odvodu spalín, kedy obvykle nie je možné splniť požiadavky ČSN 73 4201:2007 Komíny a kouřovody – Navrhováni, provádění a připojování spotřebičů paliv. Menovite sa jedná o ochranné pásma (príloha B normy) a požiadavky v týchto odstavcoch normy:

10.3.1

Odvod spalín stenou fasády do voľného ovzdušia spotrebičov na plynné palivá s vyšším menovitým výkonom ako 7 kW možno voliť jedine v týchto, technicky odôvodnených prípadoch:

a) pri priemyselných objektoch, do menovitého výkonu 40 kW, pri dodržaní podmienok podľa 10.3.2, 10.3.5 a 10.3.7. Nad vyústením nesmú byť okná.

b) pri rekonštrukcií bytových domov a u rodinných domov, kedy sa nedá zaistiť odvod spalín komínom nad strechu budovy, do menovitého výkonu spotrebiča 14 kW, pri dodržaní podmienok podľa 10.3.2 až 10.3.9

10.3.2

Pri odvode spalín stenou fasády a do voľného ovzdušia musia byť dodržané imisné limity NO2 a CO pri obytných oknách a pobytových miestnostiach, v blízkosti vývodu spalín, alebo na priľahlej a protiľahlej fasáde. Najmenšie vzdialenosti protiľahlých, alebo priľahlých bytových a rodinných domov od vývodu spalín sú zhodné s 10.3.8.

10.3.5

Vývod spalín musí byť vždy za stenou fasády (vonkajšou plochou obvodovej steny). Predlžovanie vývodu môže byť prevedené iba so súhlasom výrobcu spotrebiča. Vyústenie nesmie byť pod balkónom, alebo pod presahujúcou strechou.

10.3.6

Od vyústenia nesmie byť na fasáde použitý horľavý materiál do vzdialenosti 0,5 m vo vodorovnom a v zvislom smere, nad vyústením do vzdialenosti 1,5 m.

10.3.7

Výška vyústenia pri bytových domoch musí byť najmenej 4 m nad terénom.

10.3.8

Pri priemyselných objektoch musí byť vzdialenosť susedných, alebo protiľahlých priemyselných budov od vývodu spalín najmenej 8 m, od budov s oknami najmenej 12 m.

10.3.9

Každá inštalácia spotrebiča musí byť v projektovej dokumentácií doplnená schémou vyústenia s vyznačením ochranného pásma. Z tejto schémy musí byť jasný vzťah ku ostatným vyústeniam, k oknám, dverám, otvorom apod. V dokumentácií musí byť tiež popísaný, vyznačený, alebo zdokumentovaný vzťah susedných, alebo protiľahlých budov.

V Slovenskej republike je tento spôsob odvodu spalín zakázaný Vyhláškou MŽP č. 706/2002 Zb.