kontakt

 

....

Inštalácie pitnej vody podľa normy EN 806-4:2010, riziko vyplývajúce pre inštalatéra z ručenia pri nerešpektovaní pokynov

20.08.2015 20:53

 

Inštalatérovi komplikujú vytvorenie a zachovanie prehľadu mnohé požiadavky na zabránenie alebo odstránenie mikrobakteriálnych kontaminácií a usadenín pri uvádzaní inštalácií pitnej vody do prevádzky. Inštalatér však musí vytvoriť inštaláciu, ktorá bude z hygienického hľadiska bezchybná. Ak nie sú dodržané platné technické pravidlá, môže si investor, či stavebník od inštalatéra vykonávajúceho práce nárokovať bezplatné odstránenie prípadných škôd vzniknutých mikrobakteriálnou kontamináciou. Predkladaný článok sa zaoberá požiadavkami, ktorým je potrebné venovať pozornosť po novom nainštalovaní, prestavbe a opravách, pri skúšaní, vyplachovaní a dezinfikovaní inštalácií pitnej vody.

 

Európska norma EN 806-4 – platná od roku 2010 v celej Európe

Na základe súčasnej platnej „Smernice 98/83/ES Rady zo dňa 3. novembra 1998 o kvalite vody pre ľudskú spotrebu“ bola dňa 2010-02-23 prijatá európska norma EN 806-4:2010 „Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody – časť 4: Inštalácia“ [1] zo strany Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) a do septembra 2010 musela vo všetkých európskych štátoch získať status národnej normy. V tejto norme sú prvýkrát stanovené celoeurópsky platné nariadenia o uvedení inštalácií pitnej vody do prevádzky, vzťahujúce sa napríklad na napĺňanie, hydrostatickú tlakovú skúšku, vyplachovanie a dezinfekciu. „Táto európska norma je aplikovateľná na novú inštaláciu, prestavbu a opravy.“ [1]

 

Národné požiadavky

Okrem požiadaviek európskej normy EN 806-4 [1] je potrebné brať do úvahy a dodržiavať aj národné ustanovenia, napríklad pre Nemecko sú to body [2] [3] [4].

 

Musí inštalatér brať do úvahy/splniť uvedené regulačné pravidlá?

Ak inštalatér nevykonával svoju prácu podľa uznávaných technických pravidiel (príslušných národných alebo medzinárodných noriem, národných regulačných pravidiel), musí v prípade vzniku škody preukázať (napríklad posudkom znalca), že ním vykonané práce zodpovedajú stavu techniky. Ak sa to nepodarí preukázať, ručí za škody inštalatér. Preto kvôli zníženiu rizika vyplývajúceho z ručenia v prípade vzniku škody dôrazne odporúčame splniť požiadavky uvedených regulačných pravidiel.

 

1_inst.jpg

 

Hydrostatická tlaková skúška

Norma EN 806-4 [1], odsek 6 „Uvedenie do prevádzky“, sa v bode 6.1 týka „plnenia a hydrostatickej tlakovej skúšky inštalácií vo vnútri budov, pre vodu určenú pre ľudskú spotrebu“. „Inštalácie vo vnútri budov musia byť podrobené tlakovej skúške. Tú je možné vykonať buď s použitím vody alebo, pokiaľ to povoľujú národné ustanovenia, smie byť použitý čistý vzduch bez obsahu oleja a s nízkym tlakom alebo inertné plyny. Je potrebné pamätať na možné nebezpečenstvo vyvolané vysokým tlakom plynu alebo vzduchu v systéme.“ Okrem tohto upozornenia neobsahuje norma EN 806-4 [1] žiadne skúšobné kritériá týkajúce sa skúšky s použitím vzduchu. Naproti tomu sú pre hydrostatickú tlakovú skúšku opísané 3 skúšobné postupy A, B, C, v závislosti od materiálu a veľkosti nainštalovaných rúr. Skúšobné postupy A, B, C sa odlišujú rôznymi skúšobnými procesmi, skúšobnými tlakmi a dobou skúšania. Pre Nemecko bol stanovený jednotný postup: „Z dôvodov praktickej realizácie na stavbe bol na základe praktických pokusov vybraný modifikovaný postup, ktorý je použiteľný pre všetky materiály a kombinácie materiálov.“ [3] Skúška tesnosti s použitím vody, ktorá bola bežne vykonávaná v minulosti, bola vykonávaná pred zakrytím vedení pitnej vody. Ak sa inštalácia následne neuvedie ihneď do prevádzky, hrozí riziko bakteriálnej kontaminácie tak pri naplnených, ako aj pri čiastočne naplnených alebo vyprázdnených vedeniach. Preto norma EN 806-4 [1] predpisuje, že: „Inštalácia pitnej vody musí byť čo najskôr po nainštalovaní a tlakovej skúške, ako aj bezprostredne pred uvedením do prevádzky, vypláchnutá pitnou vodou.“ „Ak sa systém neprevádzkuje bezprostredne po uvedení do prevádzky, musí sa v pravidelných intervaloch (až 7 dní) vyplachovať.“ Pretože inštalácia pitnej vody sa bežne neuvádza do prevádzky ihneď po skúške tesnosti, uvedenie do prevádzky sa častokrát realizuje dokonca až po niekoľkých mesiacoch, je požiadavka na vyplachovanie každých 7 dní síce účelná, avšak otázna z hľadiska praktickosti a hospodárnosti.

 

Z toho istého dôvodu boli v liste s inštrukciami [3] od centrálneho združenia SHK pre Nemecko alternatívne k hydrostatickej tlakovej skúške s použitím vody určené ustanovenia, podľa ktorých sa môže skúška tesnosti vykonávať s použitím stlačeného vzduchu bez obsahu oleja pri tlaku 150 hPa (150 mbar) a záťažová skúška s tlakom 0,3 MPa (3 bar) alebo 0,1 MPa (1 bar), v závislosti od menovitých veľkostí inštalácie pitnej vody. Skúšobné tlaky > 0,3 MPa (3 bar) sa nesmú používať s nasledujúcim odôvodnením: „Kvôli kompresibilite plynov je pri vykonávaní tlakových skúšok s použitím vzduchu (z fyzikálnych a bezpečnostno-technických dôvodov) potrebné dodržiavať predpisy na zabránenie vzniku nehôd pod názvom „Práce na plynových sústavách“ a „Technické pravidlá pre plynové inštalácie DVGW-TRGI“. Preto boli po dohode s príslušnou profesijnou organizáciou, ako aj na základe tohto pravidla, stanovené skúšobné tlaky na hodnotu maximálne 0,3 MPa (3 bar), ako pri záťažových skúškach a skúškach tesnosti pre plynové vedenia.“ [3] „Skúšky tesnosti by sa mali vykonávať spravidla s použitím stlačeného vzduchu alebo inertných plynov. Skúšky tesnosti s použitím vody s bezchybnými vlastnosťami by sa mali používať už len vtedy, keď sú splnené určité predpoklady, ako je napríklad uvedenie do prevádzky krátko po skúške tesnosti.“ [3] Takéto národné ustanovenia sú výslovne povolené v norme EN 806-4 [1]. Pri skúške tesnosti s použitím stlačeného vzduchu sa zabráni tomu, aby sa inštalácia pitnej vody musela pri dlhšej dobe státia od skúšky tesnosti po uvedenie do prevádzky vyplachovať najneskôr každých 7 dní, ako je to predpísané v norme EN 806-4 [1] pri hydrostatickej tlakovej skúške s použitím vody.

 

Vždy je potrebné sledovať a dodržiavať národné bezpečnostné ustanovenia, pravidlá a predpisy platné pre konkrétne miesto použitia.

 

2_inst.jpg

 

Vyplachovanie

Norma EN 806-4 [1] predpisuje, že: „Inštalácia pitnej vody sa musí vypláchnuť pitnou vodou čo najskôr po nainštalovaní a tlakovej skúške, ako aj bezprostredne pred uvedením do prevádzky.“ Vypláchnutie je možné vykonať s použitím pitnej vody alebo zmesi vody/vzduchu. Podľa normy EN 806-4 [1] a regulačných pravidiel nemeckého združenia plynárenského a vodárenského odvetvia DVGW [2] a centrálneho združenia SHK [4], musí byť pitná voda použitá na vyplachovanie filtrovaná, pričom musia byť zachytené čiastočky ≥ 150 µm a musí mať bezchybnú kvalitu pitnej vody. V závislosti od veľkosti inštalácie a usporiadania potrubných vedení a trasy vedení je potrebné vyplachovať systém po jednotlivých úsekoch. S vyplachovaním sa musí začať v najnižšom podlaží budovy a po jednotlivých vetvách, v rámci jednej vetvy je potrebné postupovať po jednotlivých podlažiach ďalej smerom nahor, to znamená od najbližšej vetvy k najvzdialenejšej vetve a podlažiu. Minimálna rýchlosť toku pri vyplachovaní inštalácie musí byť 2 m/s a voda v systéme sa musí počas vyplachovania vymeniť aspoň 20-krát.

 

Výlučne vyplachovaním pitnou vodou sa však mikrobakteriálne kontaminácie a inkrustácie častokrát odstránia nedostatočne, kvôli čomu sa odporúča zosilniť čistiaci účinok pridaním rázov stlačeného vzduchu do vody. Norma EN 806-4 [1] uvádza odporúčanie: „Potrubný systém je možné vyplachovať zmesou vody/vzduchu – prerušovane – s minimálnou rýchlosťou toku 0,5 m/s v každom úseku potrubia pod tlakom. Na vykonanie tohto úkonu musí byť otvorený určitý minimálny počet odberných armatúr. Ak sa vo vyplachovanom úseku potrubného vedenia nedosiahne minimálny objemový tok pri úplnom naplnení rozvodného potrubia, je potrebné použiť akumulačný zásobník a čerpadlo na vyplachovanie.“ [1] „V závislosti od veľkosti inštalácie a usporiadania potrubných vedení sa musí systém vyplachovať po jednotlivých úsekoch. Žiadny z vyplachovaných úsekov nesmie prekračovať dĺžku vetvy potrubia 100 m.“ [1]. Pre Nemecko si pri tomto úkone pozrite aj regulačné pravidlá nemeckého združenia plynárenského a vodárenského odvetvia DVGW [2] a centrálneho združenia SHK [4].

 

Dezinfekcia

Norma EN 806-4 [1] predpisuje, že: „Inštalácie pitnej vody sa smú po vypláchnutí dezinfikovať, ak to určí zodpovedná osoba alebo inštitúcie.“ „Všetky chemikálie, ktoré sa používajú na dezinfikovanie inštalácií pitnej vody, musia zodpovedať požiadavkám na chemikálie používané na úpravu vody, ktoré sú určené v európskych normách alebo – ak nie je možné aplikovať európske normy – v národných normách a technických pravidlách.“ „Transport, skladovanie, manipulácia a používanie všetkých týchto dezinfekčných prostriedkov môžu byť nebezpečné, preto je potrebné presne dodržiavať ustanovenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti.“

 

V Nemecku sa na dezinfekciu inštalácií pitnej vody odporúča používať peroxid vodíka H2O2, chlórnan sodný NaOCl a oxid chloričitý ClO2 [2] [4]. Pri výbere dezinfekčnej chemikálie je potrebné vyhodnocovať aj prívetivosť voči používateľom, ochranu pri práci a ochranu životného prostredia. Je potrebné pamätať na to, že napríklad pri použití oxidačných prostriedkov obsahujúcich chlór (chlórnan sodný NaOCl a oxid chloričitý ClO2) vznikajú chlór-organické zlúčeniny, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť v životnom prostredí, a že oxid chloričitý sa musí vytvoriť priamo na stavbe, prostredníctvom chemických reakcií.

 

Preto sa odporúča vykonávať dezinfekciu inštalácií pitnej vody s použitím peroxidu vodíka H2O2. Peroxid vodíka poskytuje lepšiu alternatívu z hľadiska prívetivosti voči používateľovi, ochrany pri práci a ochrany životného prostredia, pretože pri použití sa rozkladá na kyslík a vodu a nevytvára tak žiadne dodatočné produkty rozkladu, ktorým by bolo potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Vďaka rýchlemu rozkladu je možné slabo koncentrované dezinfekčné roztoky z peroxidu vodíka bez problémov odvádzať do kanalizácie. Okrem toho nie sú koncentrácie peroxidu vodíka < 5 % považované za nebezpečné a nepovažujú sa tak ani za nebezpečnú látku. Odporúčané používanie dávkovacích roztokov v koncentrácii 1,5 % peroxidu vodíka udáva pri zriedení so 100 l pitnej vody dezinfekčný roztok 150 mg H2O2/l, čo zodpovedá odporúčaniam nemeckého združenia plynárenského a vodárenského odvetvia DVGW [2] a centrálneho združenia SHK [4]. Dávkovacie roztoky s touto koncentráciou sú ponúkané vo fľašiach s objemom 1 l, vďaka čomu získa používateľ dávkovacie roztoky pripravené na použitie, ktoré sa dajú pomocou bežne dostupných zariadení rozdeliť na objem 100 l vody.

 

Ak sa spracovávajú dezinfekčné prostriedky, napríklad peroxid vodíka H2O2, s vyššou koncentráciou, je prípadne potrebné ich zriedenie používateľom na odporúčanú koncentráciu dávkovacieho roztoku. Takéto úkony sú pri koncentrácii dezinfekčných prostriedkov > 5 % nebezpečné a je kvôli tomu potrebné dodržiavať nariadenia týkajúce sa nebezpečných látok a zákazu chemikálií a prípadne aj ďalšie národné právne predpisy. Okrem toho môžu chyby pri príprave samostatne miešaného dávkovacieho roztoku viesť k poškodeniam osôb a vzniku vecných škôd na inštalácii pitnej vody.

 

3_inst.jpg

 

Protokolovanie vykonaných prác

Podľa normy EN 806-4 [1] musia byť vlastníkovi budovy odovzdané záznamy o vykonanom skúšobnom, vyplachovacom a dezinfekčnom úkone, ako aj výsledky prehliadok. Regulačné pravidlá nemeckého združenia plynárenského a vodárenského odvetvia DVGW [2] a centrálneho združenia SHK [4] znázorňujú v prílohe vzorové protokoly slúžiace na dokumentovanie príslušných výsledkov pri vyplachovaní a dezinfikovaní inštalácií pitnej vody, regulačné pravidlo centrálneho združenia SHK [3] znázorňuje takéto vzorové protokoly slúžiace na dokumentovanie výsledkov pri skúšaní.

 

Pri dokumentovaní slúžia ako pomôcka tlačené prúžky, ktoré môžu byť priamo vytlačené zo zariadení použitých pri skúšaní, vyplachovaní a dezinfikovaní inštalácií pitnej vody.

 

tabulka_0.jpg

 

Zariadenia s použitím ktorých je možné splniť požiadavky uvedených regulačných pravidiel

V uvedenej tabuľke je zhrnuté, aké požiadavky sú kladené v uvedených regulačných pravidlách pri skúšaní, vyplachovaní a dezinfikovaní inštalácií pitnej vody a aj to, s ktorými druhmi zariadení/prístrojov na trhu je možné tieto požiadavky splniť. Údaje v tabuľke nemusia byť úplné.

 

S elektronickou vyplachovacou a tlakovou skúšobnou jednotkou s kompresorom REMS Multi-Push SLW sú splnené všetky požiadavky:

 • Vyplachovanie inštalácií pitnej vody s použitím vody podľa normy EN 806-4:2010, podľa Technických pravidiel – pracovný list nemeckého združenia plynárenského a vodárenského odvetvia DVGW W 557 (A), október 2012, „Čistenie a dezinfekcia inštalácií pitnej vody“ – DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. a podľa listu s inštrukciami „Vyplachovanie, dezinfikovanie a uvedenie inštalácií pitnej vody do prevádzky“ (august 2014) – Zentralverband Sanitär Heizung Klima (centrálne združenie SHK), Nemecko, a na vyplachovanie radiátorových a plošných vykurovacích systémov.
 • Vyplachovanie inštalácií pitnej vody s použitím zmesi vody/vzduchu s prerušovaným stlačeným vzduchom podľa normy EN 806-4:2010, podľa Technických pravidiel – pracovný list nemeckého združenia plynárenského a vodárenského odvetvia DVGW W 557 (A), október 2012, „Čistenie a dezinfekcia inštalácií pitnej vody“ – DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. a podľa listu s inštrukciami „Vyplachovanie, dezinfikovanie a uvedenie inštalácií pitnej vody do prevádzky“ (august 2014) – Zentralverband Sanitär Heizung Klima (centrálne združenie SHK), Nemecko, a na vyplachovanie radiátorových a plošných vykurovacích systémov.
 • Vyplachovanie potrubných systémov pomocou zmesi vody/vzduchu s konštantným stlačeným vzduchom
 • Dezinfekcia, čistenie a konzervovanie s použitím REMS dezinfekčnej a čistiacej jednotky: Dezinfekcia inštalácií pitnej vody podľa normy EN 806-4:2010, podľa Technických pravidiel – pracovný list nemeckého združenia plynárenského a vodárenského odvetvia DVGW W 557 (A), október 2012, „Čistenie a dezinfekcia inštalácií pitnej vody“ – DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. a podľa listu s inštrukciami „Vyplachovanie, dezinfikovanie a uvedenie inštalácií pitnej vody do prevádzky“ (august 2014) – Zentralverband Sanitär Heizung Klima (centrálne združenie SHK), Nemecko, a iných potrubných systémov. Čistenie a konzervovanie radiátorových a plošných vykurovacích systémov. Používanie rôznych prídavných látok na dezinfekciu, čistenie a konzervovanie, na rôzne použitie.
 • Skúška tesnosti inštalácií pitnej vody s použitím stlačeného vzduchu podľa listu s inštrukciami „Skúška tesnosti inštalácií pitnej vody“ (január 2011) – Zentralverband Sanitär Heizung Klima (centrálne združenie SHK), Nemecko, a tlaková skúška a skúška tesnosti iných potrubných systémov a zásobníkov.
 • Záťažová skúška inštalácií pitnej vody s použitím stlačeného vzduchu podľa listu s inštrukciami „Skúška tesnosti inštalácií pitnej vody“ (január 2011) – Zentralverband Sanitär Heizung Klima (centrálne združenie SHK), Nemecko, a záťažová skúška iných potrubných systémov a zásobníkov.
 • Hydrostatická tlaková skúška inštalácií pitnej vody s použitím vody podľa normy EN 806-4:2010, skúšobný postup A a na tlakovú skúšku a skúšku tesnosti iných potrubných systémov a zásobníkov.
 • Hydrostatická tlaková skúška inštalácií pitnej vody s použitím vody podľa normy EN 806-4:2010, skúšobný postup B
 • Hydrostatická tlaková skúška inštalácií pitnej vody s použitím vody podľa normy EN 806-4:2010, skúšobný postup B, modifikovaný podľa listu s inštrukciami „Skúška tesnosti inštalácií pitnej vody“ (január 2011) – Zentralverband Sanitär Heizung Klima (centrálne združenie SHK), Nemecko, a na tlakovú skúšku a skúšku tesnosti iných potrubných systémov a zásobníkov.
 • Hydrostatická tlaková skúška inštalácií pitnej vody s použitím vody podľa normy EN 806-4:2010, skúšobný postup C a na tlakovú skúšku a skúšku tesnosti iných potrubných systémov a zásobníkov.
 • Pneumatické čerpadlo na regulované plnenie zásobníkov všetkých druhov stlačeným vzduchom s tlakom 0,8 MPa/8 bar,
 • Prevádzkovanie nástrojov na stlačený vzduch, až do potreby vzduchu na úrovni ≤ 230 Nl/min.

 

Autor:
Dr.-Ing. Rudolf Wagner, konateľ firmy REMS GmbH & Co KG

 

Literatura:

 

[1]    Evropská norma EN 806-4:2010 „Technická pravidla pro rozvody pitné vody – díl 4: Instalace“

 

[2]    Technické předpisy – pracovní list DVGW W 557 (A), říjen 2012, „Čistění a dezinfekce rozvodů pitné vody“ Německého sdružení plynového a vodního odvětví (DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.).

 

[3]    Návod „Kontroly těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody“ (leden 2011) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (ZVSHK – Zentralverband Sanitär Heizung Klima) (ZVSHK)

 

[4]    Návod „Proplachování, dezinfekce a uvádění do provozu rozvodů pitné vody“ (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (ZVSHK – Zentralverband Sanitär Heizung Klima)